کمبود بودجه انگیزه‌ی کارگردانان حوزه کودک را کم کرده است