گزارش بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی