جذب واستخدام 187نفر نیروی انسانی برای بیمارستانهای زابل زهک و هیرمند