رایزنی بخش خصوصی و دولتی برای رفع ۵ مانع اقتصاد کشور/نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم بالا است