فردوسی را به موسیقی بر می‌گردانیم/ انتقاد از موز خوردن یک مدیر