گامی مهم در تقویت دانش هوایی کشور/ فراخوان تور فناوری پاریس منتشر شد