تدوین طرح تفحص از سازمان بورس در دستور کار قرار گرفت