افزایش درصد باسوادی اتباع خارجی به 62 درصد با سرمایه‌گذاری ایران