لزوم تشکیل سازمان امداد رسانی جامع و یکپارچه برای ارائه بهتر خدمات