سرلک: همکاری با دانشجویان برای ارتقاء روابط عمومی نظام دانشگاهی الزامی است