جزئیات غائله ایرانشهر/ هیچ گونه تیراندازی در کار نبوده است