صفرزاده:افتخارحضوردرکمپ ان بی ای حاصل حمایت فدراسیون از داوران جوان است