سازمان ‌های بین ‌المللی بمباران هوایی شدید علیه ...