طرح موضوع بورسیه‌ها به صورت رسانه‌ای، نمادی از عزم فتنه‌گران برای حاشیه‌آفرینی برای دانشگاه‌هاس