مقررات عمومی شرکت در جشنواره ملی فیلم رضوی اعلام شد