امیدواریم اختلافات را هر چه کمتر کنیم و زودتر به یک متن واحد برسیم