پروين: دوست نداشتم با رسانه‌ای شدن کسالتم هواداران نگران شوند