کتاب «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه» منتشر شد