تبریز ۱۰۰۰هکتار اراضی کشت سبزی دارد/عدم استفاده ازفاضلاب درآبیاری