تقویت فضای ارزشی محور برنامه‌های بسیج کارمندی در همدان است