دشمنان با برنامه ریزی و سرمایه گذاری به دنبال ضربه زدن به اسلام هستند