بهداشت و درمان و آموزش و پرورش باید رایگان باشد/ نصب کیوسک‌های سلامت در مترو