کار مسکن مهر پردیس متوقف نشده / مردم کارگران را نمی‌بینند