آماده واگذاری بیمارستان‌های پایتخت به شهرداری هستیم