حافظی: وزیر بهداشت پیشنهاد واگذاری بیمارستان‌ها به شهرداری را پس بگیرد