ایران از سد اکوادور گذشت/ عاشورزاده دومین گام را هم محکم برداشت