وزیر نیرو: در سال بیش از ۵۰۰ دقیقه خاموشی برق داریم