بیمارستان فیروزآبادی و شهدای هفت تیر به قتلگاه معروف است