مناظره لوزان بدون روتوش در دانشگاه آزاد (واحد تهران غرب)