پنج هزار خانوار نیازمند خراسان شمالی در انتظار حمایت کمیته امداد