بیش از1300هکتاراززمینهای گالیکش به سیستم آبیاری تحت فشار مجهزشده اند