ابراز تمايل شرکت آمريکايي براي همکاري با ايران در صنعت پتروشيمي