برگزاري دومين همايش اعتدال با موضوع «زنان» در مهر94