ارغوانی: دانشگاه محل علم و تحصیل است نه برگزاری کنسرت