اسامی ورزشکاران دوپینگی اعلام شد؛ 5 بسکتبالیست، یک والیبالیست، یک شناگر و یک فوتبالیست