رئيس سازمان بسيج دانشجويي: رئيس دانشگاه آزاد را به مناظره در جمع حقوقدانان دعوت مي‌کنم