آفاق: مهرام تیم بود وبرد/ 32 دقیقه بازی را در اختیار داشتیم