داوودی: ساختار خانه سینما از ابتدا بر اساس سوسیالیسم بوده است