اعزام شش برنده بخش رویداد شیخ بهایی به رویداد اسلاش جهانی