مجید یاسر؛تهیه‌کننده‌ای که نگران بازگشت سرمایه نیست