استقبال کودکان و نوجوانان میبدی از نمایش سیار ماهی رنگین کمان