نمایندگان روحانی مجلس محاکمه آیت الله نمر در دادگاه عربی و آمریکایی سعودی را محکوم کردند