توسعه فضای مجازی در حوزه علمیه موجب گسترش فعالیت تبلیغی است