سامانه خدمات الکترونیکی تأییدیه تحصیلی در دفاتر پیشخوان دولت رونمایی شد