دولت با مردم استان مرکزی بد عهدی کرد و با آنان همدل و همزبان نشد