نوزادان بهاری سمنان، گل غلتان شدند/ گل محمدی در لطافت پوست نوزادان تاثیر بسزایی دارد