توصیه علامه حسن زاده به جوانان درباره انتخاب همنشین