پورحیدری:گفتيم تيم از نظر بدني مشكل دارد اما امير قبول نكرد