استانهای مرزی ایران و ترکیه نقش مهمی در تحکیم روابط دو کشور دارند