رفع مشکلات شهر شوقان نیازمند توجه ویژه مسئولین است